www.etno.bg е интернет страница, чийто собственик е фирма ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД.

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницитa www.etno.bg  преди да ги използвате. С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите(клиенти),които ползват електронния магазин bgfamily.bg. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.bgfamilt.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.Настоящите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите(ЗЗП),както и с други нормативни актове,дейстащи на територията на Република България.

„AvangardMA “ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр Плевен ул. „Емануил Васкидович” №107, което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧИ да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. “Авангард .МА” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

1. ДЕФИНИЦИИ

1.„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.etno.bg . Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

2.„Под „ПОТРЕБИТЕЛ” се разбира  всеки, който е заредил в Интернет страницата www.etno.bg  на своя или друг компютър.

3. „АБОНАТ” – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на www.etno.bg  и създало потребителски профил.

4.„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайта www.etno.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

5.„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” – когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус „непотвърдена” – когато е получена по e-mail, но не е окончателно потвърдена по телефон.

6.„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

7.„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕИЯ

1. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.etno.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.etno.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация.

2. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.etno.bg.

3. Потребителите на www.etno.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

4. Разглеждането на елктронния магазин www.etno.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

5. За да се пазарува от електронния магазин www.etno.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

6.След натискане на бутона „Поръчай“  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката си и с това потвърждение се счита, че е сключен ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ според ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ в смисъла на ЗЗД и според изискванията на ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева.

7. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

8.Информация за потвърждаване на покупката КЛИЕНТЪТ получава чрез имейл.

9.Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и освобождава www,bgfamily.bg от задължението да извърши доставката.

10. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждането на изявлението му както за приемане на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, така и за направена поръчка, се извършва чрез съхранение във файловете на сървъра на www.etno.bg , IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

11.Съдържанието на www.etno.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД.

– т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.etno.bg  без изрично разрешение на AvagardMA.

– т.2 Потребителите на www.etno.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.etno.bg.

– т.3 Потребителите на www.etno.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.etno.bg, без изрично писмено разрешение на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД.

12.Потребителите нямат право да претоварват www.etno.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).

13. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.etno.bg  порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

14. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД не носи каквато и да е пряка отговорност за изпълнението на договора за продажба от разстояние, освен когато има такива уговорки със съответния Продавач или когато се касае за връщане на стока и възстановяване на суми.

15. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

16. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.etno.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за AvangardMA.

17. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, AvangardMA има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от www.bgfamilt.bg. AvangardMA не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на www.etno.bg.

18.Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от AvagardMA и/или трети лица в следствие предоставянето на невярна и/или непълна информация при регистрацията, както и при използване услугите на www.etno.bg.

19. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.

20. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.

21.С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката за изпращане на и-мейл от сайта.

22. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.

23.С приемането на Общите условия за ползване услугите на www.etno.bg  Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на AvangardMA може да съдържа рекламни материали на стоки,услуги на AvangardMA  и/или техни търговски партньори.

24. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД не носи отговорност за:

– Съдържанието на рекламите, публикувани на www.etno.bg.

– Мненията изразени във форумите (коментарите).

– Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.etno.bg.

25. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на AvangardMA да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Avangard MA не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.etno.bg.

26.ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но няма задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.etno.bg.

27.ТЪРГОВЕЦЪТ може едностранно да откаже да изпълни заявка на КЛИЕНТА, когато това е невъзможно, поради изчерпани складови наличности, невъзможност за доставка от трета страна, загубена партида или други, независещи от него случайни обстоятелства, други причини, срив в глобалната мрежа, природни бедствия и други подобни. В този случай той е длъжен да уведоми КЛИЕНТА не по-късно от 30 дни от датата, на която е следвало да извърши доставката. При направено предварително заплащане ТЪРГОВЕЦЪТ връща сумата + законната лихва и разходите, направени от КЛИЕНТА за самият превод.

28.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за сертификати, етикети и маркировка, предоставена от производителя. Той ги предоставя на КЛИЕНТА във вида, в който ги е получил.

29. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

30.Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

31. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

32.Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС – но не включват цена за доставкa.

33.Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката и съгласно предоставяната от нас гаранция „Онлайн гаранция”, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани  в Закона за защита на потребителите.

34. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.etno.bg.

35. Информацията в www.etno.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

3. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на www.etno.bg електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.

2. При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.

3. В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.

4. Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на www.etno.bg представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “……………….” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.

5. Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от bgfamily.bg информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 4 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.

6. Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.

7. Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от www.etno.bg лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител.

4.  УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Цялата информация, публикувана в сайта www.etno.bg е собственост на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули.
2. Забранява се копирането на текстове от www.etno.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД.

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА НА СТОКА

За подробна информация, моля запознайте се с Общите условия за пазаруване.

1. Всеки един продукт, закупен от електронен магазин www.etno.bg, може да бъде върнат до 14 дни след прeдявен отказ от закупуването му, съгласно ЗЗП и Общите условия на магазина. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си на електронната ни поща.

2. Продукт, закупен от електронен магазин www.etno.bg, може да бъде върнат при ненарушен търговски вид и запазен етикет. При предявен отказ от закупуване, потребителя е длъжен да върне стоката с приложен формуляр за право на отказ и получения касов бон.

3. Транспортните разходи по връщане на продуктите, след отказ от закупуване са за сметка на клиента!

4. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

5.  При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума (в 14 дневен срок) по желан от него начин: по банкова сметка или с наложен платеж чрез избран от него куриер, информацията, за което потребителят попълва в формуляра за отказ. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката.

5. При връщане на стоката (в не нарушен търговски вид и етикет) към търговеца, потрбителят е длъжен да приложи формуляра за отказ, изпратения касов бон и пратка с опция преглед!

6.  РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• констатирани липси на части от стоката;
• несъответствие с обявения размер;
• повреда на стоката при транспортирането.

2. Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД на посоченият имейл: shop@bgfamily.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в седемдневен срок.

3. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия, без дефекти или в друг размер или цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената цена. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

4. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
• Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
• Запазена оригинална опаковка и етикет.

5. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка с която Потребителят е получил поръчката

6. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане чрез желан от него куриер (Еконт Експрес или др.)

При допълнителни въпроси, моля свържете се с телефон на наш консултант:  0879/555 549 .

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба и съгласно чл.112-115 от ЗЗП:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

Важно! Задължително при връщане на пратка трябва да попълните формуляр за отказване на поръчката!

За допълнителни въроси, моля свържете се с нас.

Tелефон: 0879/555 549

Email: shop@bgfamily.bg

(GDPR) Политика за поверителност на личните данни на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg)

Въведение

1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват (член 2) – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват (член 3) – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

3. Понятия

„Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД)

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
Декларация относно политиката по защита на личните данни

1. Ръководството на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) , се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата,  чиито лични данни ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.

3. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

4. Длъжностното лице по защита на данните отговаря за преразглеждането на „Регистъра на дейностите по обработване“ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg), както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.

5. Тази политика се прилага за всички служители/работници и парньори на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

6. Партньори и трети лица, които работят с или за ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg), както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg), без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) е поел, и което дава право на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.
Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

1. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) е (администратор на данни и/или , обработващ данни) съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Висшето ръководство и всички  членове на управителните или надзорните  органи на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) са отговорни за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg)

3. Длъжностното лице по защита на данните/ Отговорникът по защита на данните, с роля определена в Регламент (ЕС) 2016/679, трябва да бъде част от висшето ръководство, и да се отчита пред Висшето ръководство на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) за управлението на личните данни в рамките на организацията и за гарантирането на възможността за доказване на съответствието  със законодателството за защита на данните и добрите практики.

Тази отчетност на ДЛЗД включва:

разработване и внедряване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;

управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката.

4. Длъжностното лице по защита на данните, което Висшето ръководство счита за подходящо, квалифицирано и опитно, е назначено, за да поеме отговорността за съответствието на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) с тази политика на ежедневна основа. ДЛЗД е пряко отговорно да гарантира, че както като цяло организацията на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg), така и дейността на всеки член на ръководния състав, която се извършва в рамките на неговата област на отговорност, съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

5. ДЛЗД има специфични отговорности по отношение на процедури като „Процедура за управление на исканията от субектите“ и са контактна точка за служителите на администратора, които искат разяснения по всеки аспект на спазването на защитата на данните.

6. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg), които обработват лични данни.

7. Политиката за продажба на стока  на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) (Политика за събиране на данни при продажба на стока  определя специфичните изисквания за продажба и осведомяване във връзка с конкретните роли на служителите/работници на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg).

Принципи за защита на данните

Цялата обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като “основания за обработване”, например „съгласие“.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за “прозрачност”.

Прозрачно – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

2. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели

Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени на надзорния орган като част от Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) Процедура за прозрачност при обработката на лични данни.

3. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (принцип на минимално необходимото)

ДЛЗД/Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.

Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител), включително изискванията за събиране на данни в новите информационни системи, трябва да включват декларация за добросъвестно обработване или връзка Декларация за поверителност и да бъдат одобрени от ДЛЗД.

Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните ще гарантира, че на (годишна) основа всички способи за събиране на данни се преглеждат от (вътрешен одит/външни експерти),за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, не са прекомерни.

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

Данните, които се съхраняват от администратора на данни, трябва да бъдат прегледани и актуализирани при необходимост. Не трябва да се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.

Длъжностното лице за защита на данните е отговорно да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.

Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.

От служителите / работниците ( клиентите / други) трябва да се изисква, да уведомяват ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.

Длъжностното лице по защита на данните носи отговорност да се гарантира, че са налице подходящи процедури и политики за поддържане на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обемът на събраните данни, скоростта, с която може да се промени, други относими фактори.

Най-малко на годишна база Длъжностното лице по защита на данните ще прегледа сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg), като се позовава на инвентаризацията на данните и ще идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни ще бъдат надеждно унищожени в съответствие с процедурите и правилата на администратора.

Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните е отговорно за съответствие с искания за корекция на данни в рамките на един месец. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) реши да не се съобрази с искането, Длъжностното лице по защита на данните трябва да отговори на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.

Длъжностното лице за защита на данните е отговорно за вземане на подходящи мерки, в случаите когато организациите на трети страни  имат неточни или остарели лични данни, да ги информира, че информацията е неточна или остаряла и е да не се използва за вземане на решения  относно лицата, да информира съответните страни; и  да препраща всяка корекция на лични данни към  третите страни, където това е необходимо.

5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат  съхранявани по подходящ начин(минимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.

Лични данни ще бъдат пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът  им на съхранение, те трябва да бъдат надеждно унищожени по указания в тази процедура ред.

Длъжностното лице за защита на данните специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.

6. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

Длъжностното лице за защита на данните (оценка на риска) , като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg).

При определянето на това доколко уместно е обработването , Длъжностното лице по защита на данните трябва също така да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

7. Спазване на принципа на отчетност

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg). ще доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

Права на субектите на данни

1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.

Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);

Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;

Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

2.ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) осигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:

Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в процедурата за Процедура за управление на исканията от субектите;

Субектите на данни имат право да подават жалби до ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите в съответствие с Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни

Съгласие

1. Под „съгласие“ ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

2. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) разбира под “съгласие” само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

4. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg), като се използват стандартни документи за съгласие – напр. Форма за регистрация в сайта, която включва – Име, Фамилия, имейл и телефон.

Сигурност на данните

1. Всички служители / работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) държи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) не е дал такива права на тази трета страна , като са сключили договор/клауза за поверителност Това включва хостинг компанията на която се хоства уебсайтът на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg).

2. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.

Разкриване на данни

1. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността извършвана от организацията.

2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Длъжностното лице за защита на данните.

Съхраняване и унищожаване на данните

1. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

2. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани  за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, и за статистически цели,  и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

4. Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, приета от  ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) се прилага във всички случаи.

5. Личните данни ще бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

Трансфер на данни

1. Всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регламент като “трети страни”) са незаконни, освен ако няма подходящ “ниво на защита на основните права на субектите на данни.

2. Изключения

При липса на решение за адекватност, членство в US Privacy Shield, задължителни фирмени правила и / или договорни клаузи, прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия:

предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;

предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;

предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)

1. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) е създала процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) и в работният поток от данни се установяват:

бизнес процесите, които използват лични данни;

източниците на лични данни;

броя на субектите на данни;

описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;

дейностите по обработване;

целите на обработването, за което личните данни са предназначени;

правното основание за обработването;

получателите или категориите получатели на личните данни;

основните системи и места за съхранение;

всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;

сроковете за съхранение и заличаване.

2. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.

3. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Извършват се оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни от ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) и във връзка с обработването, предприето от други организации от името на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg).

4. ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила.

5. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg) ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на Длъжностното лице за защита на данните.

6. Ако ДЛЗД има сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва да ескалира въпроса пред надзорния орган.

7 .Длъжностното лице по защита на данните, прави периодичен (ежегоден) преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъра на дейностите по обработване“ в светлината на всякакви промени в дейностите на ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД (www.etno.bg)

Последна промяна – 13.05.2018